RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA


Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran                        :  Bahasa Melayu
Kelas                                            :  Tahun 1 Pintar
Tarikh                                           :  11 November 2011
Masa                                            :  8.00-9.00
Bilangan murid                             :  25 orang
Tema                                            :  Kebersihan
Tajuk                                            :  Kebersihan diri
Objektif pembelajaran         :  Murid dapat menggunakan kata nama am dalam pelbagai situasi

Hasil pembelajaran              :  Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat;

                                       A             Menguasai isi kandungan
                                                       a.  Membaca dan menyenaraikan kata namna am mengikut konteks.
                                                       b.  Menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih
                                                             sukukata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi.
   B             Membina kemahiran saintiik, berfikir dan strategi berfikir
                                                       a.  Mengasingkan kata nama am mengikut kategori
   C             Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                                       a.  Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan secara
                                                            berkumpulan.
                                                       b.  Mengamalkan sikap saling tolong menolong dan bertolak ansur
                                                             sesame rakan.

Fokus utama                             : 5.1  Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul
                                                          mengikut konteks.
                                                          5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah 
                                                                   Dengan betul mengikut konteks.
Fokus sampingan                       :2.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada
                                                       Pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
                                                       2.2.1Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua
                                                                atau tiga suku kata diftong, vokal berganding, digraf dan
                                                                konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Konsep/prinsip/hokum/teori:
-          Kata nama am terbahagi kepada 4 kategori iaitu binatang. Benda, orang dan tempat.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
-          Slaid power point senikata lagu “ Bangun Pagi Gosok Gigi’
-          Kotak bercun
-          Kad kata nama  Am
-          Lembaran kerja : Pentaksiran, pemulihan, pengayaan.

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari nama binatang, benda, orang dan tempat.Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
Mencungkil idea
( 5 minit )
-Menjaga kebersihan diri
-Membuat kaitan dengan pengetahuan sedia ada muri dengan menyanyikan lagu “Bangun Pagi Gosok Gigi”
-Murid membaca senyap senikata lagu.
-Menyanyikan lagu secara beramai-ramai dan individu
Lagu:
Bangun Pagi Gosok Gigi
BBM/CACATAN
Slide lagu
Senikata lagu
Peenggabungjalinan
-Pendidikan Muzil
-Pendidikan Kesihatan
-Bacaan
-Lisan
Penyerapan
-Kebersihan
-Berdisiplin
KBT:Kemahiran berfikir
KP: Muzik
KE:Keyakinan diri
Mengumpul maklumat
Penerangan latih tubi

Kata nama Am
-Orang
-Benda
-Tempat
-Binatang
-Murid diberi penerangan tentang kata nama am yang terdapat dalam lagu dan jenis-jenis kata nama am.
-Membaca senikata  lagu.
-Murid menyebut semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru.
Slide kata nama am
KBT:
KBKK
KE: Keyakinan diri
KP: Verbal Linguistik
Penggabungjalinan
-Mendengar
-Lisan
Nilai: Jujur
Aplikasi idea
Permainan Murid dapat mengasingkan kad nama am mengikut kategori
Memberi penerangan tentang permainan kota bercun.

Mengedarkan kotak
--Memainkan muzik dan
   Memberhentikan muzik


Permainan kota beracun:
i). Kota diedarkan dari setiap ke
    murid ke murid yang lain apabila
    muzik dibunyikan.
ii). Bila muzik dihentikan, murid
    pilih satu kad nama am dan
    masukkan kedalam kotak  kumpulan      
    masing-masing mengikut kategori.
    ( binatang, tempat,orang, benda)
iii).Ketua kumpulan menampal kad-
     kad di papan hitam mengikut
     kategori.
ABM
Muzik
Kota beracun
Kota Kad Nama Am
Ø  Penggabungjalinan
-          Pendidikan Muzik
-          Pendidikan Moral
Ø  Penyerapan
Nilai: Berkerjasama,jujur
KBT-Kemahioran berfikir:
i). Mengumpul dan mengelas
  -  Kinestatik
-           
Latih-tubi
Masteri learning
Lisan:
-Murid dapat menyebut
Perkataan.
- Membimbing murid menyebut
  Kata nama Am
-Beberapa murid tampil ke hadapan
 dan menyebut dengan betul kata
 nama am.
-Murid membaca kata nama am secara kelas.
i). Penggabungjalinan
-Lisan
-Bacaan
ii). Penyerapan
-Berdikari
-Kinestatik
-Verbal linguistic
ABM:
Slide perkataan
Perbincangan
Membina ayat:
-Mebina ayat berdasarkan kata nama am
-Tafsir kefahaman pelajar dengan membina ayat berdasarkan kata nama am yang diberikan.
-Tingkatkan kemajuan dengan mengadakan pertandingan kumpulan.
-Berbincang dalam kumpulan untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang diberikan.
-Ketua kumpulan membuat pembentangan tentang hasil kerja dalam MS Words.
-Murid membaca ayat yang dibina.
-Murid dibimbing membuat pembetulan berdasarkan komen guru.
-Murid menulis ayat yang telah diperbetulkan oleh guru.
1. Penggabungjalinan
-Lisan
-Bacaan
-Tulisan
-PSK
2. Penyerapan
KBT: Kemahiran berfikir,BCB
KBKK: Menjana idea TMK
Nilai: Bekerjasama
Penutup
Pembelajaran Masteri
Menjawab lembaran kerja:
-Pentaksiran
-Pemulihan
-Pengayaan
-Memberi tugasan iaitu pentaksiran.
-Murid yang lemah akan diberi pemulihan manakala murid yang telah menguasai diberi pengayaan.
-Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kategori pada lembaran kerja yang diedarkan.
-Murid memadankan gambar dengan perkataan
-Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar.
Lembaran kerja,
-Pentaksiran
Penggabungjalinan
-Tulisan
-Penilaian
-Penyerapan
Nilai: Berdikari, jujur
KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas)
-Pemulihan
-Pengayaan